محاسبات فنی و فروش لوله پلی اتیلن

محاسبات آیتم PE 100 در حال تکمیل شدن می‌باشد.

 کلیه حقوق این بخش متعلق است به شرکت همیار اندیش البرز

محاسبات آیتم PE 80 در حال تکمیل شدن می‌باشد.

کلیه حقوق این بخش متعلق است به شرکت همیار اندیش البرز

لطفاٌ جهت محاسبه دقیق یکی از گزینه های زیر را انخاب کنید

لطفاٌ جهت محاسبه دقیق یکی از گزینه های زیر را انخاب کنید

PN 2
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 2.5
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 3.2
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 4
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 4.8
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 5
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 6
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 6.3
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 8
e(mm) w(kg/m)
1.8 0.107
PN 10
e(mm) w(kg/m)
1.9 0.112
PN 12.4
e(mm) w(kg/m)
2.3 0.133
PN 15.9
e(mm) w(kg/m)
2.8 0.154
PN 19.9
e(mm) w(kg/m)
3.4 0.18
PN 24.9
e(mm) w(kg/m)
4.1 0.207
PN 2
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 2.5
e(mm) w(kg/m)
0 00
PN 3.2
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 4
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 4.8
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 5
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 6
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 6.3
e(mm) w(kg/m)
1.8 0.137
PN 8
e(mm) w(kg/m)
1.9 0.144
PN 10
e(mm) w(kg/m)
2.3 0.171
PN 12.4
e(mm) w(kg/m)
2.8 0.2
PN 15.9
e(mm) w(kg/m)
3.5 0.24
PN 19.9
e(mm) w(kg/m)
4.2 0.278
PN 24.9
e(mm) w(kg/m)
5.1 0.32
PN 2
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 2.5
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 3.2
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 4
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 4.8
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 5
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 6
e(mm) w(kg/m)
1.8 0.179
PN 6.3
e(mm) w(kg/m)
1.9 0.187
PN 8
e(mm) w(kg/m)
2.4 0.232
PN 10
e(mm) w(kg/m)
2.9 0.272
PN 12.4
e(mm) w(kg/m)
3.6 0.327
PN 15.9
e(mm) w(kg/m)
4.4 0.386
PN 19.9
e(mm) w(kg/m)
5.4 0.454
PN 24.9
e(mm) w(kg/m)
6.5 0.52
PN 2
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 2.5
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 3
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 4
e(mm) w(kg/m)
1.8 0.277
PN 4.8
e(mm) w(kg/m)
1.9 0.239
PN 5
e(mm) w(kg/m)
1.9 0.239
PN 6
e(mm) w(kg/m)
2.3 0.285
PN 6.3
e(mm) w(kg/m)
2.4 0.295
PN 8
e(mm) w(kg/m)
3 0.356
PN 10
e(mm) w(kg/m)
3.7 0.43
PN 12.4
e(mm) w(kg/m)
4.5 0.509
PN 15.9
e(mm) w(kg/m)
5.5 0.6
PN 19.9
e(mm) w(kg/m)
6.7 0.701
PN 24.9
e(mm) w(kg/m)
8.1 0.809
PN 2
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 2.5
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 3.2
e(mm) w(kg/m)
1.8 0.287
PN 4
e(mm) w(kg/m)
2 0.314
PN 4.8
e(mm) w(kg/m)
2.3 0.361
PN 5
e(mm) w(kg/m)
2.4 0.374
PN 6
e(mm) w(kg/m)
2.9 0.44
PN 6.3
e(mm) w(kg/m)
3 0.453
PN 8
e(mm) w(kg/m)
3.7 0.549
PN 10
e(mm) w(kg/m)
4.6 0.666
PN 12.4
e(mm) w(kg/m)
5.6 0.788
PN 15.9
e(mm) w(kg/m)
6.9 0.936
PN 19.9
e(mm) w(kg/m)
8.3 1.09
PN 24.9
e(mm) w(kg/m)
10.1 1.26
PN 2
e(mm) w(kg/m)
0 0
PN 2.5
e(mm) w(kg/m)
1.5 0.364
PN 3.2
e(mm) w(kg/m)
2 0.399
PN 2
e(mm) w(kg/m)
2.5 0.494
PN 4.8
e(mm) w(kg/m)
2.9 0.563
PN 5
e(mm) w(kg/m)
3 0.58
PN 6
e(mm) w(kg/m)
3.6 0.688
PN 6.3
e(mm) w(kg/m)
3.8 0.721
PN 8
e(mm) w(kg/m)
47 0.873
PN 10
e(mm) w(kg/m)
5.8 1.05
PN 12.4
e(mm) w(kg/m)
7.1 1.26
PN 15.9
e(mm) w(kg/m)
8.6 1.47
PN 19.9
e(mm) w(kg/m)
10.5 1.73
PN 24.9
e(mm) w(kg/m)
12.7 1.99
PN 2
e(mm) w(kg/m)
1.8 0.436
PN 2.5
e(mm) w(kg/m)
1.9 0.457
PN 3.2
e(mm) w(kg/m)
2.3 0.551
PN 4
e(mm) w(kg/m)
2.9 0.675
PN 4.8
e(mm) w(kg/m)
3.5 0.807
PN 5
e(mm) w(kg/m)
3.6 0.828
PN 6
e(mm) w(kg/m)
4.3 0.976
PN 6.3
e(mm) w(kg/m)
4.5 1.02
PN 8
e(mm) w(kg/m)
5.6 1.24
PN 10
e(mm) w(kg/m)
6.8 1.47
PN 12.4
e(mm) w(kg/m)
8.4 1.76
PN 15.9
e(mm) w(kg/m)
10.3 2.09
PN 19.9
e(mm) w(kg/m)
12.5 2.44
PN 24.9
e(mm) w(kg/m)
15.1 2.82
PN 2
e(mm) w(kg/m)
1.8 0.525

شرکت همیار اندیش البرز

PN 2.5
e(mm) w(kg/m)
2.2 0.643

شرکت همیار اندیش البرز

PN 3.2
e(mm) w(kg/m)
2.8 0.791

شرکت همیار اندیش البرز

PN 4
e(mm) w(kg/m)
3.5 0.978

شرکت همیار اندیش البرز

PN 4.8
e(mm) w(kg/m)
4.1 1.14

شرکت همیار اندیش البرز

PN 5
e(mm) w(kg/m)
4.3 1.18

شرکت همیار اندیش البرز

PN 6
e(mm) w(kg/m)
5.1 1.39

شرکت همیار اندیش البرز

PN 6.3
e(mm) w(kg/m)
5.4 1.46

شرکت همیار اندیش البرز

PN 8
e(mm) w(kg/m)
6.7 1.77

شرکت همیار اندیش البرز

PN 10
e(mm) w(kg/m)
8.2 2.12

شرکت همیار اندیش البرز

PN 12.4
e(mm) w(kg/m)
10.1 2.54

شرکت همیار اندیش البرز

PN 15.9
e(mm) w(kg/m)
12.3 3

شرکت همیار اندیش البرز

PN 19.9
e(mm) w(kg/m)
15 3.51

شرکت همیار اندیش البرز

PN 24.9
e(mm) w(kg/m)
18.1 4.05

شرکت همیار اندیش البرز