خواص پلی اتیلن در لوله های اسپیرال

پلی اتیلن مذاب به هنگام سرد شدن کریستالیزه می شود و زنجیره های بلند موکولی آن در کریستالیتهای بسیار کوچک جای می گیرد. هر چه طول زنجیره ها کوتاهتر و درجه انشعاب کمتر باشد این عمل بهتر انجام میشود. اگر ماده مذاب به آرامی سرد شود کریستالیت ها ساختار بزرگی که گویچه (اسفرولایت) نامیده می شود به وجود می آورند. ناحیه کریستالی ,چگالی بیشتری نسبت به ناحیه آمورف دارد و لذا تعیین درجه کریستالیزاسیون مواد با توجه به چگالی آن امکان پذیر است.

با افزایش چگالی (بالا رفتن درجه کریستالیزاسیون) خواص زیر افزایش می یابد :

  • درجه حرارت ذوب کریستالی
  • تنش کششی در نقطه تسلیم (Stress yield)
  • مدول، سفتی و سختی
  • مقاومت در برابر حلالها

و خواص زیر کاهش می یابد :

  • قدرت ضربه پذیری
  • شفافیت
  • مقاومت در برابر تنش ترک خوردگی محیطی ESCR

با افزایش وزن مولکولی خواص زیر افزایش می یابد :

  • قدرت ضربه پذیری
  • تنش کششی در نقطه پارگی
  • مقاومت در برابر تنش ترک خوردگی محیطی