انشعابگیر

انشعابگیر پیچی
موفه ها يا انشعابگير پيچي به منظور برقراري انشعاب فاضلاب از لوله هاي اجرا شده جلوي درب منازل استفاده ميشود. براي اين منظور بوسيله اره گرد بر روي لوله سوراخ ايجاد ميگردد و سپس انشعابگير يا موفه بصورت عمودي روي لوله دوجداره نصب ميشود.
انشعابگيرها از لوله دوجداره (200-250-315-400) به لوله هاي تكجداره(110-125-160) قابل اجرا هستند.