دراپ فاضلابی

 

 

 

 

       دراپ فاضلابی 90 درجه

با سه راه 90 درجه سایز 200 و 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراپ فاضلابی 45 درجه قالبی 

       سایز 200 و 250