سیفون فاضلابی

سیفون فاضلابی سایز 200 یا 250 با دریچه بازدید