پله منهول آجری

استفاده پله در منهول آجری

  •  منهولهای گرد آجری
  •  دیوارهای آجری
  •  منهولهای بتنی (نصب در حین بتن ریزی)

راهنمای نصب پله آجری در حین آجر :

در حین آجرکاری، در ارتفاع پله اول از کف منهول، پله به صورت تراز بر روی ملات آجر آن ردیف قرار داده شود به طوری که اطراف بازوی پله (قسمت رزوه شده) حدود 4 تا 5 سانتیمتر خالی باشد. این نواحی باید با ملات پر سیمان 450 kg/m3 پر شود بطوریکه بازوی پله کاملاً در ملات غوطه ور گردد. سپس اقدام به آجرکاری ردیف تراز پله شود.
در صورتی که از نوع باله دار استفاده گردد، آجر مهاردر قسمت پشت بالۀ پله طوری جایگزین شود که کاملاً با بالۀ پله چفت شده و بالۀ پله در دل آجر قرار گیرد.

نکات مهم و توصیه های ایمنی :

  1. هنگام آجر کاری باید از پله های نصب شده نگهداری شود و مورد استفاده قرار نگیرد.
  2. استفاده از پله ها تا 72 ساعت جایز نیست و باید درز بین آجرها پیش از استفاده با اندود سیمانی پر و بندکشی گردد.که اگر این عمل قبل از 72 ساعت انجام بپذیرد نبایداز پله ها استفاده گرددحتی اگر به چشمان محکم بنظر آیند.
  3. در زمان نصب از ضربه زدن به پله با اجسام فلزی به صورت مستقیم خودداری فرمایید.
  4. از آسیب رساندن (زخمی کردن) به روکش پله ها تحت هر شرایط خودداری فرمایید.
  5. استفاده از پله های که روکش آنها آسیب دیده به طوری که هسته فلزی آن نمایان شده باشدمجاز نیست.
  6. در زمان حمل و نقل و انبار داری در تماس با اجسام تیز و برنده قرار نگیرد.
  7. نگهداری پله ها برای مدن طولانی قبل از استفاده باید در فضای مسقف و دور از آفتاب انجام بپذیرد.