چهارراه انشعاب

چهار راه انشعاب پوش فیت:

  موارد استفاده :

 1- برقراری انشعاب از دو طرف

 2- ایجاد شرایط بازدید و شستشوی مسیر سیال

سایزهای استاندارد:

چهار راه انشعاب تکجداره 160*160-45 سه سر موفه قالبی

چهار راه انشعاب دوجداره به تکجداره 45-160*200 دو سر موفه (تلفیقی از قالبی و دست ساز)