ضریب اطمینان

این ضریب که در استانداردهای ملی ایران و DIN آلمان از آن صحبت شده است درجه ایمنی و اطمینان از طول عمر را تعیین میکند . به عبارتی لوله با ضریب اطمینان 1.25 به این معنی است که میزان تحمل واقعی فشار در این لوله 25 % بالاتر از میزان فشار اسمی آن در نظر گرفته شده است .

اما در واقع این ضریب متضمن موارد خاص میباشد از جمله تحمل فشار های مقطعی بالاتر از حد اسمی آن یا نواقصی غیر قابل رویت یا غیر محسوس که در زمان تولید ، حمل و بارگیری و انبارش بوجود می آید .

ضرایب تعریف شده در استاندارد بصورت 1.25 – 1.6 – 2 میباشد، برای موارد عمومی از ضرایب 1.25 و در موارد ی که حساسیت بالا است مثل شریانهای اصلی یا خطوط آتش نشانی از ضرایب 1.6 و 2 استفاده میشود .

باید دقت داشت ضخامتها و وزن لوله ها با ضرایب مختلف متفاوت است و در زمان طراحی ، عقد قرارداد ، تولید ، کنترل کیفیت و نصب به این ضرایب بستگی دارد.