سه راهی انشعاب شیبدار

سه راهی انشعاب شیبدار چگونه معایب روش قبلی را بر طرف کرده است ؟ 1- سه راهی انشعاب شیبدار بگونه ای طراحی گردیده که کاملاًقالبی و یک تکه است و در طرفین دارای نیم کوپلر می باشد بدون نیاز به…

مطالب بیشتر