استحکام مقاومتی لوله پلی اتیلن

استحکام مقاومتی لوله پلی اتیلن سخت ‏‎ HDPE

برای پلاستیکهای مصنوعی عملا اعداد و مشخصاتی که تابع زمان هستند خیلی مهمتر از نتایج آزمایشات کوتاه مدت می باشند. استحکام مقاومتی ‏پلی اتیلن سخت‎  HDPE ‎در برابر نیروهای شکننده به علت وزن مولکولی زیاد آن تضمین شده است.

با اضافه نمودن دوده اکتیو به پلـی اتیلـن ‏سخت ثبات آن در برابر اشعـه ماورأ بنفش نور خورشید نامحدود می باشد. مسئله عمر لوله و اتصالات فاضلاب تحت تاثیرات مکانیکی معین و ‏مشخص قابل توجه می باشد که در این مورد بطور کلی بایستی جهت لوله و اتصالات پلاستیکی نکات زیر را در نظر گرفت‏‎:‎
‎تاثیرات مکانیکی مانند فشار خارجی فشار داخلی و کشش با توجه به مشخصات ساختمان لوله و اتصالات در شرایط معمولی حرارت باعث ‏کوتاه شدن عمر لوله و اتصالات نخواهد شد‎.‎

‎تاثیرات حرارتی به تنهایی نیز موجب کوتاهی عمر لوله و اتصالات نخواهد شد‎.‎ ‎تاثیرات مکانیکی توام با حرارت بطور کلی موجب کوتاه شدن عمر لوله و اتصالات نخواهد شد.

 نصب لوله های پلی اتیلن تحت تاثیر حرارتهای مختلف با در نظر گرفتن نیروهای مقاوم ,عمر لوله و اتصالات قابل محاسبه می باشند. برای نیروی مقاوم از فرمول زیر ‏استفاده می شود‎:

DM

P= δν

2s

در فرمول فوق‏‎ δν ‎نیروی مقاوم، ‏P ‎فشار داخلی لوله، ‏DMقطر متوسط لوله و‎ s ‎ضخامت جداره لوله می باشند. با توجه به تاثیرات مکانیکی و ‏حرارتی اعداد و مشخصات مربوطه برای 60 سال عمر لوله و اتصالات محاسبه شده است ولی عملا عمر لوله پلی اتیلن سخت نامحدود می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.