دریپرهای داخلی

دريپر زیتونی

– آبدهي 2 تا 100 ليتر در ساعت
– فشار كاركرد 1 الي 2 اتمسفر

دریپر تنظیم شونده

– آبدهي 2 تا 100 ليتر در ساعت
– فشار كاركرد 1 الي 2 اتمسفر

دريپر داخل خط

– آبدهي 4 ليتر در ساعت
– قابل نصب بر روي لوله هاي 12 و 16 ميليمتر

دريپر روي خط

آبدهي 4 ليتر در ساعت
– آبدهي 8 ليتر در ساعت
– فشار كاركرد 1 اتمسفر

دريپر تنظيم شونده

– آبدهي 2 تا 100 ليتر در ساعت
– داراي 2 مجراي خروج آب
– فشار كاركرد 1 الي 2 اتمسفر

دريپر تنظيم شونده هشت نازله

– آبدهي 2 تا 100 ليتر در ساعت
– فشار كاركرد 1 الي 2 اتمسفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.