آبپاشهای فضای سبز

(Ps 10A , 12A , 15A , 17A)

نوع آبپاش : اسپریر

سایز اتصال :2/1 اینچ

فشار کارکرد : 1.4 تا 2.8 اتمسفر

میزان آبدهی : 0.8 تا 20.1 لیتر در دقیقه

شعاع پاشش : 3 تا 5.8 متر

اطلاعات بیشتر

(PGJ)

نوع آبپاش : روتوری

سایز اتصال :2/1 اینچ

فشار کارکرد : 2.1 تا 3.4 اتمسفر

میزان آبدهی : 2.4 تا 20.1 لیتر در دقیقه

شعاع پاشش : 4.6 تا 11.3 متر

اطلاعات بیشتر

(PGP)

نوع آبپاش : روتوری

سایز اتصال :4/3 اینچ

فشار کارکرد : 2.1 تا 4.8 اتمسفر

میزان آبدهی : 1.9 تا 54.5 لیتر در دقیقه

شعاع پاشش : 6.7 تا 15.9 متر

اطلاعات بیشتر  

(I 20)

نوع آبپاش : روتوری

سایز اتصال :4/3 اینچ

فشار کارکرد : 2.1 تا 4.8 اتمسفر

میزان آبدهی : 1.36 تا 52 لیتر در دقیقه

شعاع پاشش : 5.2 تا 14.3 متر

اطلاعات بیشتر

( I 31)

نوع آبپاش : روتوری

سایز اتصال :1 اینچ

فشار کارکرد : 2.8 تا 6.9 اتمسفر

میزان آبدهی : 14.4 تا 119 لیتر در دقیقه

شعاع پاشش : 12.2 تا 22.3 متر

اطلاعات بیشتر 

(I 41)

نوع آبپاش : روتوری

سایز اتصال :1 اینچ

فشار کارکرد : 2.8 تا 6.2 اتمسفر

میزان آبدهی : 26.5 تا 106 لیتر در دقیقه

شعاع پاشش : 13.7 تا 21.3 متر

اطلاعات بیشتر 

( I 60)

نوع آبپاش : روتوری

سایز اتصال :1 اینچ

فشار کارکرد : 2.8 تا 4.1 اتمسفر

میزان آبدهی : 24.6 تا 77 لیتر در دقیقه

شعاع پاشش : 15.2 تا 20.1 متر

 اطلاعات بیشتر

(I 90)

نوع آبپاش : روتوری

سایز اتصال :2/1 1 اینچ

فشار کارکرد : 4 تا 7 اتمسفر

میزان آبدهی : 113 تا 263 لیتر در دقیقه

شعاع پاشش : 21 تا 29.3 متر

اطلاعات بیشتر  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.